Avís Legal / Aviso Legal / Legal advice

Aquest espai web i tots els seus continguts com les imatges, els textos i qualsevol altre material o són propietat d’Àlex Gómez-Font o bé han estat autoritzats de manera especial pel seu ús en aquest portal, i estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual.
Tots els drets estan reservats i queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut total o parcial d'aquest web sense consentiment exprés d'Àlex Gómez-Font, així com la seva modificació, distribució, reproducció, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial.
L'accés a la pàgina web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que haurà de respondre, en tot cas, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o al propi espai web. L’administrador de l’espai web garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen en el formulari de contacte.
L'accés com a visitant a aquest espai web implica l'acceptació dels termes i condicions d'utilització de l’entorn web i per descomptat de cap manera li otorga cap dret per fer servir o explotar en cap mitjà els seus continguts. Si l'usuari no estigués d'acord amb les condicions presents, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar pel mateix.
El present avís legal i les polítiques de privacitat es regeixen per la normativa que s'aplica en exclusiva a Espanya, quedant sotmesa a ella tant els ciutadans espanyols com els ciutadans d'altres estats que utilitzin aquest espai web.